Sektor za vodoprivreduU Sektoru za vodoprivredu obavljaju se studijsko-analitički, upravno-pravni, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi: obavljaju se poslovi vezani za vodoprivredu, pripremaju akti iz ove oblasti, koje donosi Skupština AP Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština), Vlada AP Vojvodine (u daljem tekstu: pokrajinska Vlada) i Sekretarijat; prati se ubiranje sredstava od vodnih naknada; izdaju vodni uslovi, saglasnosti i dozvole za objekte i radove; pripremaju se programi korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode AP Vojvodine; vrše se poslovi vezani za redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutarnjih voda, upravljanje vodnim resursima i veštačkim i prirodnim vodotocima, predlaže se vodoprivredna osnova za teritoriju AP Vojvodine, prati se poslovanje javnog preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina, kretanje zarada i drugih primanja kao i cena proizvoda i usluga; vrši se inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede i ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju drugi određeni poslovi.

U okviru Sektora za vodoprivredu obrazuje se Odeljenje za vodoprivredu.

Vodna akta 1. Brana sa akumulacijom
 2. Javni vodovod
 3. Regionalni višenamenski hidrosistem
 4. Hidroelektrana, termoelektrana, nuklearni objekat voda, kao i za industrijski i drugi objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode ili javnu kanalizaciju
 5. Industrijski i drugi objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, kao i za industrijski i drugi objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode ili javnu kanalizaciju
 6. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda
 7. Magistralni i regionalni put, železnice i mostovi na njima, aerodrom
 8. Prevodnica, plovni put, luka, marina i pristanište
 9. Industrijska i komunalna deponija
 10. Magistralni naftovod, gasovod, dalekovod, trafostanica, produktovod, kablovski vod ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optički kabl
 11. Sistem za odvodnjavanje
 12. Sistem za navodnjavanje
 13. Sistem za odvođenje atmosferskih voda naselja
 14. Podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance
 15. Skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu
 16. Izrada prostornih (prostorni plan jedinice lokalne samouprave) i urbanističkih (generalni i regulacioni) planovi
 17. Planovi gazdovanja šumama na vodnom zemljištu
 18. Rudarski istražni i eksploatacioni radovi i objekti
 19. Uređenje vodotoka i izgradnja zaštitnih vodnih objekata
 20. Ispiranje akumulacionog jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera
 21. Eksploatacija i deponovanje na vodnom zemljištu: rečnih nanosa, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, račnih aluviona i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija; treseta, za hortikulturu; rekultivaciju eksploatacionog polja i neposredne okoline, po završenoj eksploataciji
 22. Veštačko obogaćivanje ili povećanje zapremine podzemnih izdani
 23. Ribnjak
 24. Izgradnja ili zatrpavanje bušenih i reni bunara, kao i drugih bušotina za potrebe rudarskih, geoloških i drugih radova
 25. Javna skijališta

Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'