Sektor za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomikuU Sektoru za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku obavljaju se normativno-pravni i opšti pravni poslovi, studijsko-analitički, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi; prati se i analizira sprovođenje zakona i drugih propisa iz delokruga rada Sekretarijata, daju se inicijative za njihovo dopunjavanje i menjanje, pripremaju akti koje donosi Skupština, pokrajinska Vlada i Sekretarijat, izrađuju pravna mišljenja i objašnjenja za pravilnu primenu propisa, vodi se upravni postupak povodom izjavljenih žalbi i tužbi u okviru nadležnosti Sekretarijata, obavljaju poslovi iz oblasti radno-pravnih odnosa i daju opšte smernice za sprovođenje javnih nabavki u Sekretarijatu; ostvaruje se saradnja sa nadležnim organima Republike, gradova i opština; zatim obavljaju se upravni i drugi poslovi vezani za organizaciju rada u Sekretarijatu i administrativno–tehnički poslovi vezani za rad sekretara i celog Sekretarijata. Prate se i analiziraju mere tekuće i razvojne ekonomske politike i njihov uticaj na ekonomski položaj agroindustrijskog kompleksa u celini; priprema predlog budžeta AP Vojvodine u segmentu koji se odnosi na ovaj Sekretarijat, priprema se i realizuje finansijski plan Sekretarijata, pripremaju i kompletiraju osnovne dokumetantacije svih pojedinčanih finansijskih obaveza, vrše se poslovi interne kontrole,pripremaju se akta o obrazovanju posebnog budžeta, fondova i drugih oblika organizovanja; pripremaju bilansi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala; prate se uslovi izvoza i uvoza određenih proizvoda; sprovodi postupak javnih nabavki, ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike i opština i obavljaju drugi određeni poslovi.

U Sektoru za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku obrazuju se Odeljenje za normativno-pravne, upravno-pravne i opšte poslove i Odsek za planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku.


Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'