Сектор за ловство и аквакултуруУ Сектору за ловство и аквакултуру обављају се студијско-аналитички, управно-правни, документациони и статистичко-евиденциони послови: прати се стање у области ловства и аквакултуре (рибњаци), кретање производње у овим областима, затим се припремају акати из ових области којима се обезбеђује остваривање јавног интереса у овој области у складу са законом; припремају аката из ових области које доноси Скупштина, покрајинска Влада и Секретаријат; припремају се програми коришћења средстава из Буџетског фонда за ловство АП Војводине у које се усмеравају средства убрана у складу са законом из ових области; обављају се послови везани за газдовање ловиштима; стара се о предузимању мера за искоришћавање и заштиту животињског света, прати се пословање јавног предузећа чији је оснивач АП Војводина, и остварује се сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају се и други одређени послови.


Вук Радојевић: Улагањем у образовање и младе пољопривреднике до конкурентније пољопривреде18.04.2018Вук Радојевић: Улагањем у образовање и младе пољопривреднике до конкурентније пољопривреде„Република Србија налази на европском путу и чланство у Европској унији је наш стратешки циљ. Блиски контакти, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'