Подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце > Документација за издавање водне дозволеСлучај 2: продужење водне дозволеЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-6;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. решење о водној дозволи;
 4. извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из претходне водне дозволе – продужење водне дозволе;
  Захтев за издавање извештаја о испуњености услова из претходне водне дозволе - продужење водне дозволе поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација (два примерка):
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • решење о водној дозволи;
  • доказ о испуњености услова из претходне водне дозволе;
  • уговор или други документ да јавно комунално предузеће врши услугу чишћења објекта за испуштање отпадних вода и услугу чишћења чврстог отпада;
  • извештај овлашћеног правног лица о испитивању количине и квалитета испуштених вода из претходног периода, у случају пречишћавања отпадних вода;
  • извештај овлашћеног правног лица о испитивању нивоа и квалитета вода у пијезометрима, у зони складишних објеката;
  • атест издат од овлашћеног правног лица о постигнутом степену ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода;
  • изјава инвеститора да нема измена на бјекту, у односу на стање на које се односи претходна водна дозвола.
 5. доказ о испуњености услова из претходне водне дозволе;
 6. уговор или други документ да јавно комунално предузеће врши услугу чишћења објекта за испуштање отпадних вода и услугу чишћења чврстог отпада;
 7. извештај овлашћеног правног лица о испитивању нивоа и квалитета вода у пијезометрима, у зони складишних објеката;
 8. баждарне таблице издате од стране овлашћеног правног лица, само за објекте за складиштење;
 9. извештај овлашћеног правног лица о испитивању количине и квалитета испуштених вода из претходног периода, у случају пречишћавања отпадних вода;
 10. атест издат од овлашћеног правног лица о постигнутом степену ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода;
 11. изјава одговорног лица подносиоца захтева о испуштеним количинама вода на годишњем нивоу;
 12. изјава инвеститора и одговорног пројектанта да нема измена на бјекту, у односу на стање на које се односи претходна водна дозвола.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'