Подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце > Документација за издавање водне дозволе



Случај 3: издата употребна дозвола без водне сагласности



Захтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-7;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. употребна дозвола;
 4. пројекат изведеног објекта;
 5. извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за издавање водне дозволе;
  Захтев за издавање извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација (два примерка):
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • употребна дозвола;
  • пројекат изведеног објекта;
  • решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зона санитарне заштите изворишта, ако постоји бунар;
  • решење министарства надлежног за послове геолошких истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода, ако постоји бунар;
  • изјава одговорног лица подносиоца захтева о захваћеним количинама вода на годишњем нивоу;
  • извештај овлашћеног правног лица о испитивању количине и квалитета испуштених вода из претходног периода, у случају пречишћавања отпадних вода;
  • атест издат од овлашћеног правног лица о постигнутом степену ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода;
  • изјава инвеститора да нема измена на бјекту, у односу на стање на које се односи претходна водна дозвола.
 6. решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зона санитарне заштите изворишта, ако постоји бунар;
 7. решење министарства надлежног за послове геолошких истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода, ако постоји бунар;
 8. уговор или други документ да јавно комунално предузеће врши услугу чишћења објекта за испуштање отпадних вода и услугу чишћења чврстог отпада;
 9. извештај овлашћеног правног лица о испитивању квалитета вода (захваћених и испуштених) из претходног периода;
 10. извештај овлашћеног правног лица о испитивању нивоа и квалитета вода у пијезометрима, у зони складишних објеката;
 11. баждарне таблице издате од стране овлашћеног правног лица, само за објекте за складиштење;
 12. извештај овлашћеног правног лица о испитивању количине и квалитета испуштених вода из претходног периода, у случају пречишћавања отпадних вода;
 13. атест издат од овлашћеног правног лица о постигнутом степену ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода;
 14. изјава одговорног лица подносиоца захтева о захваћеним количинама вода на годишњем нивоу;
 15. изјава одговорног лица подносиоца захтева о испуштеним количинама вода на годишњем нивоу;
 16. изјава инвеститора и одговорног пројектанта да нема измена на бјекту, у односу на стање на које се односи претходна водна дозвола.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'