Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса која се спроводи у отвореном поступку

03.04.2015

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса која се спроводи у отвореном поступку

  1. Наручилац услуге: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16.
  2. Врста наручиоца: Државни орган
  3. Опис предмета јавне набавке: Набавка услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса
  4. Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000– услуге израде пројеката и нацрта, процена трошкова.
  5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
  6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца www.псп.војводина.гов.рс и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа
  7. Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. На предњој страни коверте уписати: „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА за јавну набавку услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса, редни број јавне набавке 1.2.6/2015. Понуда се подноси поштом или лично  на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, На полеђини коверте навести назив, адресу, лице за контакт и број телефона понуђача. 

Преузмите:
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'