Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Упозорење корисницима шума и ловишта о повећаној опасности од појаве пожара у наступајућем периоду

13.04.2016

Упозорење корисницима шума и ловишта о повећаној опасности од појаве пожара у наступајућем периоду

Улазимо у период повећане опасности од појаве пожара на отвореном простору. Присуство сасушене травне и жбунасте вегетације на пашњацима, ливадама, утринама и трстицима и биљног отпада на пољопривредним површинама, уз појаву ветрова изузетно су повољни услови за појаву пожара.

Најчешћи узрочник појаве пожара је човек, који својим неодговорним и несавесним деловањем наноси велике штете природним добрима (шуме, дивљач и др.) и материјалним добрима, а неретко су угрожени и људски животи.

Обавезе спровођења мера противпожарне заштите проистичу:
- за шумску вегетацију из чланова 46. и 47. Закона о шумама ("Сл. гласник РС", број: 30/2010, 93/2012 и 85/2015), 
- за ловишта из члана 22. Закона о дивљачи и ловству ("Сл. гласник РС", број: 18/2010) и 
- за пољопривреду из члана 28. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", број: 62/06, 65/08 - 112/2015).

Указујемо свим корисницима и власницима шума, ловишта и пољопривредних површина да је у наступајућем периоду неопходно предузети све организационе и материјално - техничке мере на организовању противпожарне заштите и подизање исте на виши степен. С тим у вези, потребно је организовати активна дежурства у складу са плановима заштите од пожара, за време радног и ванрадног времена, а посебно за време викенда и празника. Такође, неопходно је обезбедити одговарајућу материјало - техничку опремљеност (противпожарна опрема и алат, превозна средства, систем веза и др.)

Потребно је успоставити везе и контакте са другим субјектима који се по природи посла баве протвпожарном заштитом (организационим јединицама МУП за ванредне ситуације, надлежним општинским органима и штабовима, ватрогасним друштвима и др.), као и запосленим лицима која своје послове обављају на отвореном простору (чувари шума, ловочувари, пољочувари, чувари водопривредних објеката и др.).

У прилогу дописа, а у циљу оперативности, достављамо вам преглед шумарских и ловних инспектора на територији АП Војводине са основним подацима.

Потребно је да сви субјекти, који делатност обављају на територији покрајине, у наступајућем периоду, предузму све потребне мере противпожарне заштите и да са истим упознају све своје раднике и организационе јединице. 
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'