Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017.годину

18.03.2017

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017.годину

Циљ овог Конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 50 ха, који се налазе на територији АП Војводине. 

Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе - растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали. 

Прихватљиви трошкови по овом конкурсу јесу трошкови земљаних радова на реконструкцији рибњака и подизању нових  рибњака који су предмет овог конкурса, исказани без ПДВ‐а.  

Врста радова који  су предмет овог конкурса:
1. Чишћење терена 
2. Израда насипа 
3. Корекција круне постојећег насипа 
4. Ископ материјала, разастирање и насипање 
5. Изградња ободног канала 
6. Машински ископ земље из најближег позајмишта 
7. Уградња донесене земље у оштећена места на насипу 
8. Машинско измуљење изловних канала, изловних јама и доводно-одводног канала 
9. Утовар и превоз ископаног материјала на најближу депонију 
10. Разастирање ископаног материјала 
11. Шкарпирање косина канала и насипа 
12. Набијање насипа вибројежом
13. Израда преградног насипа 
14. Утовар и превоз ископаног материјала из најближег позајмишта.

Преузмите:
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'