Vuk Radojević : „Razvoj poljoprivrede i sela u Pokrajini kroz zajedničke investicije sa lokalnim samoupravama“

Vuk Radojević : „Razvoj poljoprivrede i sela u Pokrajini kroz zajedničke investicije sa lokalnim samoupravama“


13.02.2020

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, na današnjem sastanku u Skupštini AP Vojvodine, sa predstavnicima lokalnih samouprava u Vojvodini, istakao je da je među prioritetima Pokrajinske vlade ravnomeran regionalnih razvoj svih područja i  podsetio na to da resorni Sekretarijat  sprovodi aktivnu agrarnu  politiku razvoja i unapređenja poljoprivrede i sela, kroz model sufinansiranja investicija sa jednicima lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

„Zajedničkim  ulaganjima stvaramo bolje uslove za obavljanje poljoprivredne proizvodnje  ali i za život stanovništva u seoskim sredinama  i čvrstog  smo opredeljenja  da  su za značajniji ekonomski razvoj i prosperitet lokalnih samouprava u Vojvodini potrebne investicije u sektoru agrara  u uređenje atarskih puteva i otresišta, izvođenju komasacionih radova, uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja, uklanjanju divljih deponija, izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže”,istakao je Radojević.

Resorni Sekretar podsetio je prisutne  i na rezultate  agrarnih mera sprovedenih u proteklom periodu, od formiranja nove Pokrajinske vlade 2016.godine, kada je reč o zajedničkim investicijama sa opštinama i gradovima  u Vojvodini. Kako navodi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević  u atarske puteve i otresišta investirano je preko 1.254.071.600,27 dinara, čime je uređeno je 227,93  km atarskih puteva i 9,78 km otresišta. U uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta investirano je188.888.210,36 dinara i uklonjeno je 103.867,33 m3 deponija. U izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vodovodne mreže  investirano je 1.621.360.423,61 dinara za objekte fekalne kanalizacije vrednost ulaganja iznosi  820.979.371,99 dinara. Uređeno je 99 vodnih objekata  i 58 objekata fekalne kanalizacije. U komunalnu infrastrukturu  zajedničkim sredstvima  uloženo  je 2,542.339.795,60 dinara i podržano je  157 projekata u 43  jedinice  lokalne samouprave u Vojvodini .U uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja investirano je  1.606.202.548,62 dinara čime je uređeno preko 4.797 km kanalske mreže. U komasacione postupke u prethodne tri  godine investirano je 565.920.289,85 dinara, komasacija je započeta na 69.485 ha a nastavljena na 112.611 ha. Uložena su  finansijska sredstva  i   u opremanje poljočuvarskih službi  u iznosu preko 37.692.416,05  dinara i na taj način je  opremljeno  30 poljočuvarskih službi na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretar  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, pozvao je predstavnike lokalnih samouprava u Vojvodini, da se angažuju oko pripreme projektne dokumentacije, radi apliciranja na mere resornog Sekretarijata jer su i za ovu budžetsku godinu izdvojena značajna sredstva za uređenje atarskih puteva i otresišta u iznosu do 200 miliona dinara, za uređenje kanalske mreže u fuknciji odvodnjavanja opredeljeno je 350 miliona dinara, za izvođenje komasacije 60 miliona dinara, za uklanjanje divljih deponija 5 miliona dinara a za vodovod i kanalizaciju 453 miliona dinara. Resorni sekretar naveo je da su agrarnim budžetom opredeljena sredstva i za rad dobrovoljnih  vatrogasnih društava u Vojvodini u iznosu do 20 miliona dinara, uz napomenu da je ta mera prvi put uvedena prošle godine, kako bi se bila efikasnija zaštita useva i zasada od požara. Bespovratna sredstva za te namene utvrđena su u iznosu do 100 % vrednosti investicije koju dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.