Назад
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса која се спроводи у отвореном поступку

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса која се спроводи у отвореном поступку


03.04.2015

  1. Наручилац услуге: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16.
  2. Врста наручиоца: Државни орган
  3. Опис предмета јавне набавке: Набавка услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса
  4. Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000– услуге израде пројеката и нацрта, процена трошкова.
  5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
  6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца www.псп.војводина.гов.рс и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа
  7. Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. На предњој страни коверте уписати: „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА за јавну набавку услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса, редни број јавне набавке 1.2.6/2015. Понуда се подноси поштом или лично  на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, На полеђини коверте навести назив, адресу, лице за контакт и број телефона понуђача. 

Преузмите: