Назад
Упозорење корисницима шума и ловишта о повећаној опасности од појаве пожара у наступајућем периоду

Упозорење корисницима шума и ловишта о повећаној опасности од појаве пожара у наступајућем периоду


13.04.2016

Улазимо у период повећане опасности од појаве пожара на отвореном простору. Присуство сасушене травне и жбунасте вегетације на пашњацима, ливадама, утринама и трстицима и биљног отпада на пољопривредним површинама, уз појаву ветрова изузетно су повољни услови за појаву пожара.

Најчешћи узрочник појаве пожара је човек, који својим неодговорним и несавесним деловањем наноси велике штете природним добрима (шуме, дивљач и др.) и материјалним добрима, а неретко су угрожени и људски животи.

Обавезе спровођења мера противпожарне заштите проистичу:
- за шумску вегетацију из чланова 46. и 47. Закона о шумама ("Сл. гласник РС", број: 30/2010, 93/2012 и 85/2015), 
- за ловишта из члана 22. Закона о дивљачи и ловству ("Сл. гласник РС", број: 18/2010) и 
- за пољопривреду из члана 28. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", број: 62/06, 65/08 - 112/2015).

Указујемо свим корисницима и власницима шума, ловишта и пољопривредних површина да је у наступајућем периоду неопходно предузети све организационе и материјално - техничке мере на организовању противпожарне заштите и подизање исте на виши степен. С тим у вези, потребно је организовати активна дежурства у складу са плановима заштите од пожара, за време радног и ванрадног времена, а посебно за време викенда и празника. Такође, неопходно је обезбедити одговарајућу материјало - техничку опремљеност (противпожарна опрема и алат, превозна средства, систем веза и др.)

Потребно је успоставити везе и контакте са другим субјектима који се по природи посла баве протвпожарном заштитом (организационим јединицама МУП за ванредне ситуације, надлежним општинским органима и штабовима, ватрогасним друштвима и др.), као и запосленим лицима која своје послове обављају на отвореном простору (чувари шума, ловочувари, пољочувари, чувари водопривредних објеката и др.).

У прилогу дописа, а у циљу оперативности, достављамо вам преглед шумарских и ловних инспектора на територији АП Војводине са основним подацима.

Потребно је да сви субјекти, који делатност обављају на територији покрајине, у наступајућем периоду, предузму све потребне мере противпожарне заштите и да са истим упознају све своје раднике и организационе јединице.