Назад
Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016.години

Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016.години


20.04.2016

На основу члана 63. став 5. а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 104-404-57/2016-1 од 20. 04. 2016. године, 

Наручилац

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
Бул. Михајла Пупина 16,
Нови Сад

Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(шифра и редни број: ред.бр. ЈНМВ 1.2.5/2016)


1. Наручилац услуге: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16. 
2. Интернет страница наручиоца: www.psp.vojvodina.gov.rs
3. Врста наручиоца: Државни орган
4. Опис предмета јавне набавке: Набавка услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016. години.
5. Врста поступка: отворени поступак
6. Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000– услуге израде пројеката и нацрта, процена трошкова.
7. Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.04.2016. године
8. Датум објављивања обавештења о продужењу рока за подношење понуда 27.04.2016.године
9. Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације
10. Нови рок за подношење понуде: 09.05 2015. године до 12.00 часова
11. Ново време отварања понуда: 07.05. 2015. године у 14.30 часова


Лице за контакт:
Душан Теофиловић
тел. 021/487-41-05
Питања и додатне информације:: dusan.teofilovic@vojvodina.gov.rs


КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУНаручилац: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16,  МБ 08034656, ПИБ 100716301

Интернет страница: www.псп.војводина.гов.рс

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016.години
Поступакјавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Контакт особа: Оливера Крчо, тел: 021/487-41-20
    Душан Теофиловић, тел: 021/487-41-05

Преузмите: